Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Samorządowa Biblioteka Publiczna im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samorządowej Biblioteki Publicznej im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie.

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-26

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt kontakt@waszabiblioteka.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 627822092. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie zlokalizowana jest w budynku przy ulicy Kościuszki 7. Do wejścia głównego prowadzą schody. Dostęp dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi umożliwia wejście boczne, od strony zachodniej, wyposażone w platformę dźwigową. Wewnątrz budynek posiada dźwig osobowy, dla osób z niepełnosprawnościami, z dostępem do wszystkich kondygnacji udostępnionych dla użytkowników. Na ciągach komunikacyjnych, przeznaczonych dla użytkowników, nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń. Pomieszczenia są oznakowane i opisane w widoczny sposób. Budynek posiada dwie toalety z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami, na poziomie piwnicy i parteru. Obie toalety usytuowane są obok windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tlumacza języka migowego. Stanowisko do obsługi użytkownika wyposażono w pętlę indukcyjną.

 

Pliki do pobrania:

Script logo