Klauzula informacyjna - RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej RODO − informujemy, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowa Biblioteka Publiczna im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie, z siedzibą przy ul. Kościuszki 7, 63-600 Kępno, zwaną w dalszej części klauzuli Biblioteką.

2.       Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece jest Pan Wojciech Urbański, kontakt poprzez email: iod@waszabiblioteka.pl .

3.       Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

-         art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązujących przepisów prawa;

-         art. 6 ust. 1 lit. a RODO – udzielonej zgody;

w szczególności przepisu:

-         art. 1 i art. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r.prawo prasowe.

4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

-         wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece;

-         wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi – wydawanie biuletynu informacyjnego, publikacje na stronie internetowej;

-         w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.       W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

-         organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

-         inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Biblioteką przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Biblioteka.

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

-         prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

-         prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

-         prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

-         prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

8.       W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.       W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Bibliotece Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Pliki do pobrania:

Script logo