Komputery i internet

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14 / 2017
Dyrektora Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie
z 4 września 2017 r.

Regulamin korzystania przez Użytkowników ze sprzętu komputerowego i usługi dostępu do internetu w SBP w Kępnie

§1

Warunki korzystania:

 1. Korzystanie ze sprzętu komputerowego i usługi dostępu do Internetu jest bezpłatne.
 2. Użytkownicy mogą korzystać z komputerów i Internetu wyłącznie na stanowiskach wyznaczonych przez personel biblioteki.
 3. Osoby, które chcą skorzystać ze sprzętu komputerowego i usługi dostępu do Internetu muszą się okazać dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem. Bibliotekarz na tej podstawie wpisuje użytkownika do zeszytu korzystania z komputerów.
 4. O zamiarze rozpoczęcia pracy przy komputerze i jej zakończeniu należy poinformować bibliotekarza.
 5. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów dydaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych.
 6. Na stanowiskach komputerowych można korzystać tylko z zainstalowanych programów.
 7. Bibliotekarz ma prawo monitorowania przeglądanych przez użytkownika stron i wykonywanych przy komputerze czynności. Bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania korzystania ze sprzętu komputerowego lub Internetu w przypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu.
 8. Na sprzęcie bibliotecznym można grać w gry komputerowe tylko za zgodą bibliotekarza i w wyznaczonym przez niego czasie.
 9. Przy jednym stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą bibliotekarza - 2 osoby.
 10. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę. Czas ten może zostać wydłużony przez bibliotekarza w przypadku braku osób oczekujących na wolne miejsce przy komputerze.
 11. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy przy korzystaniu z programów komputerowych i Internetu.
 12. Użytkownik nie może korzystać z własnych nośników informacji.
 13. Wyniki własnej pracy i poszukiwań w zasobach internetowych można zapisać na dyskietce, płycie CD-ROM lub PenDrivie po uprzednim sprawdzeniu ich przez bibliotekarza. Bibliotekarz ma obowiązek sformatowania dyskietki i PenDrive’a. Użytkownik ma obowiązek poinformowania bibliotekarza o chęci zapisania informacji.

§2

Użytkownikowi zabrania się:

 1. Korzystania z własnego oprogramowania oraz wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu i oprogramowania zainstalowanego na dysku twardym.
 2. Korzystania z własnych nośników informacji (CD-ROM, dyskietki, PenDrive itp.) bez zgody bibliotekarza.
 3. Wykorzystywania komputera do celów zarobkowych.
 4. Przeglądania stron o zawierających treści o charakterze pornograficznym, wulgarnym, nieetycznym, rażącym zasady społecznego współżycia.
 5. Wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 6. Spożywania posiłków i picia napojów przy pracy przy komputerze.

§3

Poszanowanie sprzętu komputerowego i nośników informacji

 1. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania sprzętu komputerowego oraz szczególnej ostrożności przy korzystaniu z nośników informacji.
 2. Obowiązkiem użytkownika jest zgłoszenie dostrzeżonych uszkodzeń sprzętu komputerowego.
 3. Użytkownik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego.
 4. Za uszkodzenia użytkownik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa dyrektor biblioteki, w zależności od stopnia uszkodzenia.
 5. Po otrzymaniu odszkodowania, biblioteka wydaje użytkownikowi pokwitowanie.

§5

Przepisy końcowe

 1. Użytkownik, który nie stosuje się do przepisów regulaminu lub w sposób rażący je narusza może zostać pozbawiony prawa do korzystania ze sprzętu komputerowego i usługi dostępu do Internetu na czas oznaczony lub bezterminowo.
Script logo