Regulamin usługi "Książki na telefon" Filii SBP w Mikorzynie

§1
Prawo korzystania

 1. Z usługi "Książki na telefon" mogą korzystać mieszkańcy Mikorzyna, Domanina, Mechnic, Myjomic, Ostrówca, Kierzna i Kierzenka, którzy ze względu na stopień niepełnosprawności lub podeszły wiek nie mają innej możliwości wypożyczenia książek.
 2. Usługa jest bezpłatna i obejmuje dostawę i odbiór książek.
 3. Książki można zamawiać telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 15:00 dzwoniąc lub esemesem na nr tel.: 507 811 467.
 4. Zamówione książki będą dostarczane do domu w piątki w godzinach 15:00 - 18:00 przez wolontariuszy - uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie, posiadających imienny identyfikator.
 5. Przed korzystaniem z tej usługi należy wypełnić kartę zapisu do Biblioteki i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu "Książki na telefon".
 6. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o każdorazowej zmianie adresu.

§2
Wypożyczanie książek

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki.
 2. Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego i lektur szkolnych.
 3. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 4. Czytelnik może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez inne osoby.
 5. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książek.
 6. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, kupić nową książkę o tej samej wartości zamiast zagubionej lub zniszczonej.

§3
Postanowienia końcowe

 1. Pracownik Biblioteki na prośbę czytelnika pomaga w doborze książek.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z usługi "Książki na telefon".
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Dyrektora Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.
 4. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy zawarte w Regulaminie Biblioteki.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 października 2017 r.
Script logo