Regulamin usługi "Książki na telefon" SBP w Kępnie

§1
Prawo korzystania

 1. Z usługi "Książki na telefon" mogą korzystać mieszkańcy Kępna, którzy ze względu na stopień niepełnosprawności lub podeszły wiek nie mają innej możliwości wypożyczenia książek.
 2. Usługa jest bezpłatna i obejmuje dostawę i odbiór książek.
 3. Książki można zamawiać telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 15:00 pod numerem telefonu: (62) 782 20 92.
 4. Zamówione książki będą dostarczane do domu przez pracownika Biblioteki, posiadającego imienny identyfikator, w pierwsze środy każdego miesiąca w godzinach 10:00 - 14:00.
 5. Z usługi mogą korzystać czytelnicy Biblioteki, przy zapisie należy:
  • okazać dowód osobisty,
  • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu "Książki na telefon".
 6. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o każdorazowej zmianie adresu.
 7. Z usługi nie mogą korzystać osoby, u których w domu panuje choroba zakaźna.

§2
Wypożyczanie książek

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki.
 2. Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego i lektur szkolnych.
 3. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 4. Czytelnik może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez inne osoby.
 5. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książek.
 6. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, kupić nową książkę o tej samej wartości zamiast zagubionej lub zniszczonej.

§3
Postanowienia końcowe

 1. Pracownik Biblioteki na prośbę czytelnika pomaga w doborze książek.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z usługi "Książki na telefon".
 3. Decyzję w tej sprawie podejmuje odpowiadający za prowadzenie usługi pracownik.
 4. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Dyrektora Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.
 5. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy zawarte w Regulaminie Biblioteki.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2017 r.
Script logo